SPPC
Společnost pro personální certifikaci, o.p.s.
Freyova 82/27, 190 00 Praha 9
ČKOM
 

HISTORIE

 

V roce 1995 byly při České komoře odhadců majetku zahájeny práce na přípravě dokumentů pro akreditační řízení požadovaných normou ČSN EN 45013 za účasti předních odborníků ze Společnosti pro jakost, pracovníků ČIAVysoké školy ekonomické v Praze.

Mezi nejdůležitější fáze přípravy lze zařadit příručku jakosti (jako hlavní dokument mapující proces certifikace), metodické pokyny, zkušební otázky, testy a mnoho dalších dokumentů potřebných ke splnění akreditačních kritérii podle ČSN EN 45013.

V lednu 1997 bylo zahájeno cca 5 měsíční posuzování akreditačním orgánem ČIA, jehož výsledkem byl jednoznačný závěr, že „Sekce pro certifikaci při ČKOM“ je odborně způsobilá objektivně a nezávisle vykonávat personální certifikaci v rozsahu předmětu akreditace (odhadce majetku pro oceňování staveb a pozemků, podniků, technologických celků, cenných papírů, movitých věcí, nehmotného majetku). Dne 11. 6. 1997 obdržela Česká komora odhadců majetku "Sekce pro certifikaci při ČKOM" své první „Osvědčení o akreditaci č. 067/1997“ a je oprávněna používat po dobu platnosti osvědčení vedle svého názvu označení "certifikační orgán akreditovaný ČIA č. č. 3033".

Aby vzniklá sekce splňovala i ta nejpřísnější kritéria pro nezávislost a objektivnost, bylo po dvou letech činnosti rozhodnuto a schválením Valné hromady ČKOM umožněno osamostatnit Sekci pro certifikaci do formy dceřiné společnosti ČKOM.

Dne 14. 6. 1999 byla zaregistrována „Společnost pro certifikaci odhadců majetku, o.p.s.“, na kterou byla převedena veškerá činnost certifikačního orgánu.

Podle programu a cílů společnosti, posunout se i do evropského teritoria, jsme získali v roce 2001 jako druzí v Evropě známku dokonalosti (Mark of excellence) "Approved by TEGoVA", a tím jsme rozšířili působnost certifikovat odhadce z jakékoliv profesní asociace sdružené společenstvím TEGoVA, a to podle Evropských oceňovacích standardů.

V roce 2004 obdržela naše společnost jako první certifikační orgán v ČR akreditaci ČIA podle nové normy ČSN EN ISO/IEC 17024, která nahradila původní normu ČSN EN 45013.

Pro rozšíření nabídky našich služeb také pro ostatní profese, které nespadají do působnosti znalce a odhadce majetku, došlo na konci prosince roku 2011 ke změně názvu společnosti, a to na Společnost pro personální certifikaci, o.p.s..