SPPC
Společnost pro personální certifikaci, o.p.s.
Freyova 82/27, 190 00 Praha 9
ČKOM
 

PROFESIONÁLNÍ ODHADCE MAJETKU JE NAŠÍ VIZITKOU

Společnost pro personální certifikaci, o.p.s. spolupracuje s Českou komorou odhadců majetku, bankovním sektorem (Česká bankovní asociace), TEGoVA (společenství asociací působících v oceňování majetku), se spřízněnými profesními skupinami ARK), Institutem oceňování majetku při VŠE Praha a ostatními státními orgány při rozšiřování možností uplatnění certifikovaných odhadců na českém trhu s nemovitostmi. Další výraznou působností SPPC je podíl na kultivování trhu s nemovitostmi, a to především při aplikaci vývojových oceňovacích trendů.

SPPC vytváří možnosti pro využití svých odhadců v mezinárodním obchodu s nemovitostmi, a to z důvodu globalizace tržních přístupů.

Základní politikou SPPC je dbát o vysokou profesionální odbornost certifikovaných odhadců majetku. To je docilováno důsledným uplatňováním certifikačních postupů při hodnocení odhadců majetku a aktivním dozorem nad držiteli certifikátů. Ve spolupráci s metodickou sekcí ČKOM je zajišťována aktuálnost oceňovacích standardů ČKOM (metodických pokynů) se zřetelem na specifika národního prostředí (trendy jednotlivých komodit) a s využitím nejnovějších poznatků z metodické sekce TEGoVA.

Na základě mezinárodní spolupráce ČKOM v evropském regionu rozšíří certifikační orgán spolupráci s dalšími asociacemi odhadců majetku v Evropě, s cílem certifikovat odhadce z těchto zemí. Pro usnadnění přístupu zahraniční klientely nabídne SPPC možnost vykonání certifikačních zkoušek, a to i na území zahraničního zájemce.

SPPC bude nadále rozšiřovat spolupráci se specializovanými institucemi v oboru vzdělávání odhadců, jejichž struktura a obsah odpovídá požadavkům na přípravu odhadců majetku a bude absolventům těchto institucí aktivně nabízet personální certifikaci.

Postupy certifikace a certifikační programy jsou pravidelně optimalizovány a podléhají dohledu Programové komise.