1.      Požadavky na odbornou způsobilost

Rozsah certifikace

Certifikovaný odhadce pro oceňování nemovitých věcí1

Náplň práce - popis

Certifikovaný odhadce je schopen oceňovat nemovité věci nebo jejich soubory všemi obvykle používanými oceňovacími metodami na bázi jak tržního tak netržního principu oceňování.

Odborná způsobilost, vzdělání

-  SŠ nebo VŠ vzdělání,

-  specializované vzdělání2 v oblasti oceňování nemovitých věcí v minimálním rozsahu 90 hodin (stavby, pozemky + práva),

-  dosažení požadované praxe v oceňování 3 roky (podmínkou uznání praxe je provedení min. 20 - ti vlastních ocenění.

Nezbytné předpoklady

-  morální bezúhonnost - bez zápisu v rejstříku trestů,

-  doklady o požadované odborné způsobilosti a vzdělání,

-  doklady / reference o dosažení požadované praxe.

Pravidla chování

Určena: Zásadami pro držitele certifikátu.

2.      Ostatní požadavky

Kritéria certifikace

-  kladné hodnocení 3 předložených prací,

-  úspěšnost v písemné zkoušce obsahující základní okruhy znalostí pro oceňování nemovitých věcí – (prvotní certifikace),

-  úspěch v ústní části zkoušky – obhajoba předložených prací, odpovědi na otázky v daném oboru.

Proces získání certifikátu

- certifikace

Certifikační zkouška - metody posuzování.

Praktická část – žadatel předloží k oponentaci 3 práce (ocenění rezidenčního a nerezidenčního objektu včetně pozemků, v případě kladného hodnocení se přistupuje k dalším částem zkoušky.

Písemná část (test) - žadatel písemně (v tištěné nebo elektronické podobě) vypracovává odpovědi z těchto základních okruhů:

-  metody oceňování nemovitostí – základní terminologie a definice různých kategorií hodnot, zejména se zaměřením na schopnost aplikace metod (výpočty a praktické příklady),

-  katastr nemovitostí, stavební zákon a stavební právo
 (otázky se zaměřením na praktickou aplikaci právních požadavků v ocenění),

-  zákon o oceňování majetku, občanský zákoník.

Pravidla pro klasifikaci úspěšnosti v písemné zkoušce stanovuje certifikační orgán v závislosti na její složitosti.

Ústní část - obhajoba prací, doplňující otázky a otázky v daném oboru v rozsahu požadovaných požadavků a kritérií.

Žadatel je schopen samostatně popsat téma a odpovídat na doplňující otázky komise.

Komise posoudí orientaci žadatele v tématech a reakce na doplňující otázky.

Úspěšný žadatel musí projít oběma částmi zkoušky, neúspěšná část se opakuje celá, neúspěch v ústní části nevyžaduje opakování části písemné.

Platnost certifikátu

3 roky

Proces získání certifikátu

- opakovaná certifikace

zkouška obsahuje část:

-  praktickou (3 práce k oponentaci),

-  ústní - obhajoba prací, otázky v daném oboru v rozsahu požadavků a kritérií.

Platnost certifikátu

5 let

Dozor nad držitelem certifikátu

Pravidelný dozor vztahující se na:

-  vzdělávání, certifikovaná osoba doloží v době platnosti certifikátu nejméně 50 hodin odborného vzdělání, 3)

-  průběžné vykonávání praxe v oboru doloží seznamem zpracovaných ocenění opatřených razítkem certifikačního orgánu.

Plnění kritérií dozoru je dokladováno v intervalu a formou stanovenou certifikačním orgánem, včetně prohlášení o plnění Zásad pro držitele certifikátu.

Mimořádný dozor je realizován formou pohovoru – v případě stížnosti na držitele, neplnění požadavků CO, vnějších podnětů odborné veřejnosti, orgánů, institucí nebo zákazníků.

Pozastavení platnosti certifikátu

CO může pozastavit platnost certifikátu v případě:

-  porušení pravidel, které povede k pozastavení, pokud nebude zjednána náprava do 6 - ti měsíců, dojde k odejmutí.

Postup certifikačního orgánu:

-  výzva k vysvětlení a nápravě nedostatků,

-  následné posouzení důvodů,

-  v případě neplnění požadavků pozastavení certifikátu na dobu určitou max. 6 měsíců.

Odnímání certifikátu

CO odejme certifikát zjištěním nedostatků:

-  uplynula doba 6. měsíců pro pozastavení, přičemž nepominuly důvody pozastavení nebo nejsou splněny podmínky pro obnovení certifikátu,

-  neplní-li certifikovaná osoba podmínky dozoru nebo se odmítne dozoru podrobit,

-  nastaly skutečnosti, po které nemůže certifikovaná osoba svou činnost trvale vykonávat.

Prokázaná podvodná činnost nebo trestný čin je důvodem pro okamžité odejmutí certifikátu bez možnosti obnovení.

Obnovení certifikátu

Pominou-li okolnosti pozastavení certifikátu, zjištěné nedostatky jsou odstraněny držitelem certifikátu do 6měsíců, může certifikovaná osoba požádat o provedení mimořádného dozoru, kterým je možnost platnost certifikátu obnovit.

1) Nemovitou věcí se rozumí:

  • pozemky a věcná práva k nim
  • podzemní stavby se samostatným účelovým určením
  • práva, která za nemovité věci prohlásí zákon
  • věc, o které právní předpis stanoví, že není součástí pozemku a nelze-li ji přenést z místa na místo bez narušení její podstaty
  • jednotky (bytové, nebytové)
  • stavba spojená se zemí pevným základem, která je podle dosavadních předpisů samostatnou věcí

2) Specializované vzdělání se rozumí:

  • vzdělání nebo kurz v oblasti oceňování nemovitých věcí (60 hod) včetně katastru nemovitostí, stavebního zákona, občanský zákoník a základní právní znalosti (30 hod), musí splňovat požadovaný minimální rozsah hodin,
  • 4 semestrální studium v oboru znalectví nebo oceňování nemovitých věcí,
  • VŠ vzdělání v oboru znalectví nebo oceňování nemovitých věcí.

3)Pravidelný dozor

  • v případě prvotní certifikace (platnost 3 roky, 3/5 požadavku) pracovník doloží nejméně 30 hodin odborného vzdělání